Zamknij
REKLAMA

Wielkopolska z czystym powietrzem

08:00, 29.06.2022 | Materiały partnera, fot. Pixabay

Współpraca z bankami – ścieżka bankowa w Programie Czyste Powietrze, ruszyła 6 lipca 2021 r. Dzięki włączeniu się sektora bankowego w realizację Programu, Wnioskodawcy mogą ubiegać się o kredyt w banku i złożyć wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Intensywność dofinansowania – w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz zakresu zrealizowanego przedsięwzięcia, Beneficjenci Programu mogą uzyskać dofinansowanie na podstawowym poziomie (część I Programu), gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi do 30.000 zł, na podwyższonym poziomie dofinansowania (część II Programu) z kwotą maksymalnej dotacji do 37.000 zł, bądź też na najwyższym poziomie dofinansowania (część III Programu), w ramach którego można uzyskać do 69.000 zł dofinansowania. Intensywność dofinansowania w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

Efekt ekologiczny - głównym celem jest czyste powietrze, jest poprawa jakości powietrza, między innymi poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Zanieczyszczenie powietrza stanowi w Polsce poważny problem, wywierając negatywny wpływ, na zdrowie Polaków, a dodatkowo generując ogromne obciążenie dla budżetu Państwa. Walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza, to jedno z kluczowych  zadań do zrealizowania w naszym kraju w najbliższych latach. Program Czyste Powietrze to kompleksowa inicjatywa wspierająca modernizację segmentu ogrzewnictwa w budownictwie mieszkaniowym, która swoim zasięgiem ma objąć około 3 miliony gospodarstw domowych.  

Liczba dotychczas złożonych wniosków - w Wielkopolsce liczba złożonych wniosków w pierwszych trzech latach wynosiła odpowiednio: 1872, 6606, 6929. W ubiegłym roku nastąpił znaczący wzrost zainteresowania programem, a liczba złożonych wniosków wzrosła do ponad 15.633 Do dnia 20 czerwca br. aż 37.000 mieszkańców Wielkopolski złożyło wniosek w Programie Czyste Powietrze.

Korzyści dla Beneficjentów i środowiska – bardzo duże zainteresowanie Programem pokazuje, że Wielkopolanom zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie najbliższych. Nie bez znaczenia dla mieszkańców naszego województwa jest również aspekt ekonomiczny i możliwość efektywnego zarządzania domowym budżetem. Dotacja  w Programie obejmuje nie tylko wymianę starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne. Można uzyskać również dofinansowanie do przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Beneficjent może przedstawić faktury za wymianę okien, drzwi, ocieplenie budynku, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz: w połączeniu z wymianą źródła ciepła - instalację wewnętrzną c.o. i c.w.u,, oraz instalację fotowoltaiczną – tym samym dokonać niezbędnych prac, mających istotny wpływ na efektywne zarządzanie energią, a przez to również domowym budżetem.

Obowiązek wymiany starego pieca -  mieszkańcom Wielkopolski pozostaje coraz mniej czasu na wymianę starych, bezklasowych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła. Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski precyzyjnie określają daty, po upływie których użytkowanie pieców poszczególnych klas będzie zabronione. Od 1 stycznia 2024 r. w Wielkopolsce będzie można eksploatować tylko kotły 3, 4 i 5 klasy oraz takie, które posiadają certyfikat ekoprojektu, a od 1 stycznia 2028 r. będzie można użytkować wyłącznie kotły 5 klasy - zainstalowane przed 1 maja 2018 r., oraz te z certyfikatem ekoprojektu.

Partnerzy Programu - Program Czyste Powietrze, realizowany jest przez NFOŚiGW wspólnie z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poza wspomnianą już współpracą z bankami, istotną rolę w realizacji Programu odgrywają także gminy, które mogą przystępować do realizacji Programu wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej  od lipca 2019 r. W 2021 r.  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej podjęły współpracę z ponad dwoma tysiącami gmin, podpisując porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. W Wielkopolsce możemy się poszczycić prawie 89% skutecznością, gdyż do współpracy udało nam się zachęcić 200 z 226 gmin z naszego regionu.

Okres wdrażania Programu - Ogólnopolski Program Priorytetowy Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 r. Budżet  Programu, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2029, szacuje się na 103 miliardy zł. Planowany okres wdrażania Programu, pozwoli wszystkim zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu, na spokojną realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Liczba dotychczas podpisanych umów - na dzień 17 czerwca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł z Beneficjentami Programu 31.058 umów, przy łącznej liczbie 381.169 umów podpisanych w ramach Programu w skali całego kraju.

Sposób składania wniosku - Program Czyste Powietrze oferuje Beneficjentom trzy różne formy składania wniosku o dofinansowanie. Wniosek można złożyć poprzez Portal Beneficjenta, dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu (należy pamiętać, że w tym przypadku wymagane jest złożenie wniosku w wersji papierowej), poprzez rządowy portal gov.pl, bądź też, w przypadku Beneficjentów ubiegających się o kredyt, podczas wizyty w jednym z współpracujących przy realizacji Programu banków. Szczegółowa instrukcja składania wniosku dostępna jest na stronie WFOŚiGW w Poznaniu https://www.wfosgw.poznan.pl/, a także na rządowej stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ .

Kwota udzielonego dofinansowania – WFOŚiGW w Poznaniu, w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze dotychczas przyznał pomoc finansową w kwocie ponad 509 milionów złotych. W ramach Programu WFOŚiGW w Poznaniu  na dzień 17 czerwca br. wypłacił Beneficjentom z terenu województwa wielkopolskiego dofinansowanie w formie dotacji 211.230.259,02  oraz  9.384.250,32 w formie pożyczki.

Adaptacja do zmian klimatu i warunków gospodarczych - Program Czyste Powietrze jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb Wnioskodawców. Wprowadzone w Programie zmiany znacząco ułatwiły proces aplikacji o środki. Dodatkowo skrócony został czas rozpatrywania wniosków do 30 dni kalendarzowych. Wprowadzono również rozwiązania umożliwiające składanie wniosków poprzez portal gov.pl, a także uruchomiono ofertę dla najuboższych, gdyż najczęściej to ich domy wymagają najpilniejszego wsparcia. Wszystko po to, aby dotrzeć z ofertą do jak największego grona odbiorców i aktywnie wspierać naszych Beneficjentów w staraniach o nowoczesny, ciepły, ekologiczny i tańszy w utrzymaniu dom.

 

(Polecamy)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%