Zamknij
REKLAMA

Przegląd techniczny budynku — kiedy należy przeprowadzić?

08.05, 23.01.2023 . Aktualizacja: 13.32, 23.01.2023

Właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do podejmowania takich działań, które przyczynią się do utrzymania jak najlepszego stanu technicznego tych budynków. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie przeprowadzanie profesjonalnego przeglądu technicznego. Co więcej, przeglądy takie wymagane są przez prawo budowlane. Kiedy więc warto i należy przeprowadzić przegląd techniczny nieruchomości?

W jakim celu kontroluje się stan techniczny budynku?

Zacznijmy od tego, czym jest przegląd techniczny i w jakim celu się go przeprowadza. Stan techniczny każdej nieruchomości musi zapewniać bezpieczeństwo jej mieszkańcom (w przypadku np. domów jednorodzinnych lub budynków wielomieszkaniowych), użytkownikom (np.jeśli chodzi o zakład pracy) i nie może powodować zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego. Przeglądy techniczne przeprowadzane przez fachowców wykonywane są właśnie w celu sprawdzenia nieruchomości pod względem stanu technicznego, zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i przydatności do użytkowania, a nawet pod względem estetyki budynku. Pozwalają przede wszystkim na wykrycie ewentualnych usterek, uszkodzeń czy innych nieprawidłowości, mogących zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu mieszkańców i innych osób na terenie nieruchomości.

Co jest sprawdzane w czasie kontroli?

Kontroli podlegają między innymi domy jednorodzinne, bloki, wieżowce, kamienice, budynki użyteczności publicznej, biurowce, nieruchomości o przeznaczeniu handlowym i usługowym czy budynki przemysłowe. 

W ramach kontroli tych budynków dokonywane są przeglądy budowlane, które obejmują konstrukcje ścian zewnętrznych i wszelkich ich elementów, takich jak filary czy gzymsy. Sprawdza się stan balustrad, loggii i balkonów. Skontrolowane powinny być też wszelkie urządzenia zamocowane do ściany, dachu budynku, pokrycie dachowe, a także instalacja kanalizacyjna, która odprowadza z budynku ścieki (w tym uwagę poświęcić trzeba również przyłączom między ścianami). 

Przeglądy elektryczne minimalizują zaś ryzyko przeoczenia wady w instalacji elektrycznej, która stanowić może bezpośrednie zagrożenie dla życia osób znajdujących się w budynku. Skontrolować należy zabezpieczenia i środki ochrony od porażeń, oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji — tutaj w grę wchodzi sprawdzanie odgromienia. 

Równie ważne dla zdrowia i życia osób przebywających w danej nieruchomości są przeglądy gazowe. Nieszczelna instalacja gazowa to ryzyko ulatniania się gazu, co może mieć tragiczne konsekwencje — od zatruć, po wybuch. Z kolei na straży i zdrowia, i bezpieczeństwa ekologicznego, stoi kontrola przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrola niestandardowa

Oprócz typowej kontroli budowlanej warto przeprowadzać takie przeglądy, które z uwagi na przeznaczenie nieruchomości odpowiadają szczególnym wymogom danego budynku. Przykładowo, w różnych gałęziach przemysłu może być pożądane identyfikowanie przegrzewających się elementów danej infrastruktury. Identyfikacji tej dokonuje się poprzez termografię za pomocą kamery termowizyjnej. Innym przykładem może być pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. Może być to przydatne w biurach, punktach opieki, halach magazynowych, zakładach produkcyjnych. Przeglądów różnego typu dokonują specjalistyczne firmy z uprawnieniami, np. bhppuzio.pl

Oczywiście każde badanie kończy się opracowaniem dokumentacji w formie odpowiednich protokołów.

Jak często należy sprawdzać stan nieruchomości?

Obowiązkowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane, w zależności od rodzaju i powierzchni budynku, co najmniej raz w roku, przynajmniej dwa razy w roku lub przynajmniej raz na pięć lat. 

Coroczny przegląd obejmuje sprawdzenie elementów poddawanych eksploatacji i narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Co najmniej dwa razy w roku powinny być sprawdzane obiekty o powierzchni przekraczającej 2000 m², jak również obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

Raz na 5 lat sprawdza się ogólny stan techniczny budynku i instalację elektryczną oraz piorunochronną, jak też sprawdza się estetykę obiektu. 

Każdorazowo, gdy nieruchomość zostanie narażona na szkodliwe działanie człowieka bądź natury, konieczne są przeglądy dodatkowe. Są to sytuacje, kiedy dochodzi do wichur, pożarów, powodzi, wstrząsów sejsmicznych, wyładowań atmosferycznych indukowanych w budynku itp.

Kto dokonuje przeglądów technicznych?

Sprawdzanie stanu technicznego może być dokonywane tylko przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności. Przykładowo, przewody kominowe powinny być kontrolowane przez osoby posiadające tytuł mistrza kominiarskiego lub osoby z uprawnieniami budowlanymi, jeśli np. ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Podobnie w przypadku wykonywania dozoru nad instalacją sieci energetycznych czy gazowych — dokonywać mogą tego tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Najczęściej współpracuje się tutaj z firmami, których poszczególni pracownicy mają konkretne uprawnienia, dzięki czemu całe przedsięwzięcie staje się dużo łatwiejsze. Jeżeli zaś budynek stanowi już zagrożenie dla bezpieczeństwa (istnieje stwierdzone ryzyko uszczerbku dla zdrowia, życia, mienia bądź środowiska naturalnego) dalszą kontrolę przeprowadza nadzór budowlany.

Właściciel bądź zarządca budynku odpowiada za sprawdzanie stanu technicznego nieruchomości. Warto więc przestrzegać przyjętych harmonogramów przeglądów oraz regularnie dokonywać wszelkich napraw i prac serwisowych.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%